Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemeen

 1. Deze verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen CMore Academy BVBA (hier verder afgekort als CMA) en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door CMA te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 3. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.
 4. De rechtsverhouding tussen partijen wordt geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2: Offertes

Algemeen

De door CMA gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Bestelling

Algemeen

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 4: Levering

Algemeen

Leverings- en uitvoeringstermijnen worden door CMA steeds bij benadering medegedeeld en zijn niet bindend voor CMA.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Diensten

 1. Vermelde prijzen en andere vermeldingen in folders, publicaties en offertes van CMA binden CMA niet behalve indien er schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld.
 2. CMA behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk om de hoogte gebracht.

Goederen

 1. CMA is niet fabrikant van geleverde goederen. Om die reden is niet CMA maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal CMA op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 2. CMA is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. CMA staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door wederpartij aan CMA is bekend gemaakt.
 3. CMA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
 4. Vanaf de levering draagt de wederpartij alle aansprakelijkheid en risico’s van de geleverde zaken.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Goederen

 1. De door CMA geleverde zaken blijven het eigendom van CMA totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met CMA gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 2. Terugname van de geleverde zaken heeft niet als gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.
 3. Door CMA afgeleverde zaken, mogen niet worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is CMA gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van CMA zijn gebleven, is CMA te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt CMA onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 7: Koopprijs en betaling

Algemeen

 1. De koopprijs bestaat uit de overeengekomen prijs voor o.a. het inschrijvingsgeld, grondstoffen, goederen, handboeken, materialen, bedrijfstraining,de kosten van vervoer en aflevering e.a.
 2. Inschrijvingen voor het open opleidingsaanbod worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen van de koopprijs (zie art.7.1) per opleiding. Na goedkeuring van de inschrijving door onze administratie ontvangt de inschrijver een betalingsverzoek (per mail). Vervolgens heeft de inschrijver 2 weken de tijd om de vermelde koopprijs te vereffenen. Indien CMA de betaling niet ontvangt binnen die termijn, dan wordt de inschrijving (automatisch) geannuleerd. Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien de inschrijving gebeurt in minder dan 2 weken voor de start van de opleiding, dan dient de koopprijs vereffend te worden uiterlijk bij de start van de opleiding (start van de opleiding is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de opleiding). Ook indien de betaling door het bedrijf gebeurt geldt de betaaltermijn van 2 weken. CMA is niet aansprakelijk indien de wederpartij niet kan deelnemen aan de opleiding doordat de betaaltermijn van 2 weken niet gerespecteerd werd.
 3. Inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij CMA. De inschrijving zal pas aanvaard worden van zodra de volledige schuld afgelost is.
 4. Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques werknemer.
 5. Betaling van een gesloten opleiding (bedrijfstraining) dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum vermeld op het betalingsverzoek: dit is datum betalingsverzoek plus 30 dagen.. Na betaling wordt de factuur voor voldaan verstuurd.
 6. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 125) als schadevergoeding. CMA heeft tevens het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn onmiddellijke betaling van alle andere rekeningen al dan niet vervallen te vorderen.
 7. CMA heeft het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat de door haar geleden schade groter is.
 8. Indien CMA een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde bedrag, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met de kosten gemaakt voor invordering van het verschuldigde bedrag.
 9. Betalingen worden eerst aangerekend op de intresten en vervolgens op de hoofdsom.
 10. De toegang tot de open of gesloten opleiding kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarden niet is voldaan.
 11. Indien de geadresseerde van een betalingsverzoek uitgaande van CMA niet akkoord gaat met het betalingsverzoek, dient hij/zij deze binnen de 8 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

Algemeen

De vorderingen van CMA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan CMA omstandigheden ter kennis komen die CMA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 2. Indien CMA de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling.
 4. Indien openstaande koopprijzen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum, is CMA gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan CMA naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van CMA schadevergoeding te vorderen.

Diensten

 1. De opdrachtgever die bij CMA diensten heeft besteld, zoals ondermeer onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van CMA, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door  CMA  te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De opdrachtgever dient dan alle onkosten, ondermeer voor organisatie en catering, die CMA ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De opdrachtgever die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormelde maand dient aan CMA, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van CMA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten.

Artikel 9: Terugbetalingen

Diensten

 1. Kortlopende opleidingen (minder dan 10 sessies) De annulatie dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk voor de aanvang van de opleiding. Annulaties tijdens de opleiding worden niet terugbetaald. Indien de cursist verzaakt te annuleren, is de koopprijs (art 7) verschuldigd.
 2. Langlopende opleidingen (10 sessies en meer) De annulatie dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk tot de vierde lesdag. In dit geval wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld aangerekend. Annulaties voor de start van de opleiding of tijdens de eerste lesdag worden terugbetaald zonder aftrek. Vanaf de tweede lesdag geschiedt terugbetaling onder aftrek van € 15, de derde lesdag onder aftrek van € 30, en de vierde lesdag onder aftrek van € 60. Na de vierde lesdag wordt er niet meer terugbetaald.
 3. Bedrijfstrainingen Annulatievoorwaarden worden toegepast vanaf het ogenblik dat U schriftelijk akkoord geeft op onze offerte. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:
 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk.
 • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten door per post. Het volledige bedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.
 • Annulatie om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:
  • Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.
  • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft het volledige bedrag verschuldigd.
  • Indien U verhinderd bent de opleiding te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. U meldt dit via mail voor de start van de opleiding.
 • CMA behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding af te gelasten of te verplaatsen (bv. Door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.
 • In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort.
 • In geval van verplaatsing naar andere data wordt de nieuwe datum in onderling overleg met uw bedrijf vastgelegd.

Goederen

 1. Handboeken of aangekochte materialen worden door CMA noch teruggenomen noch terugbetaald.

Artikel 10: Overmacht

Algemeen

 1. Indien CMA door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CMA zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen : een algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene stagnatie bij leveranciers , of derden waarvan CMA afhankelijk is.
 3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Heeft CMA bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Privacy-wetgeving

Algemeen

 1. Alle cursistgegevens zijn onderworpen aan de privacy-wetgeving. CMA zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding. CMA heeft het recht de persoonsgegevens van de cursist in functie van de opleiding te beheren via het cliëntvolgsysteem.(CVS)
 2. De gegevens van cursisten kunnen en mogen aangewend worden voor marketing- en prospectieactiviteiten van CMA. CMA neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent en aanvaardt dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op CMA kan worden verhaald.

Artikel 12: Klachten

Algemeen

 1. De wederpartij dient geconstateerde gebreken aan geleverde zaken of uitgevoerde diensten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per brief, e-mail, fax) aan CMA te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
 2. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat CMA in andere zin heeft beslist.

Goederen

 1. De wederpartij dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
 2. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van CMA aan CMA worden geretourneerd.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

Algemeen

Ingeval van geschil is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.